Kremer telefonie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij veel ondernemingen hoog op de agenda. Kremer maakt al een aantal jaar serieus werk van MVO en neemt verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering.

Wij maken bewuste keuzes op het gebied van People, Profit en Planet. Wij zorgen voor onze medewerkers, hebben aandacht voor het milieu en spannen ons in om kwalitatieve en verantwoorde oplossingen te bieden voor opdrachtgevers.

In december 2012 is het certificatietraject MVO prestatieladder niveau 3 succesvol afgerond. Kremer is door Dekra Certification beoordeeld op het proces van duurzaam ondernemen.  Tijdens de audit heeft Kremer aangetoond dat de uitgangspunten van duurzaam ondernemen zijn verankerd en geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Het certificaat is uitgereikt op 1 februari 2013.

Duurzaamheid in de praktijk

Met de bouw van een nieuw kantoor en bedrijfspand van 9.500 vierkante meter zijn belangrijke stappen gezet. Het gebouw voldoet in alle opzichten aan de normen van duurzaamheid en heeft daarvoor van Senter Novem het predicaatZeer duurzaam bedrijfspand” ontvangen inclusief groenverklaring en groenfinanciering.

In de bedrijfsvoering wordt op diverse punten ingespeeld op het milieu: afvalstromen worden gescheiden en bewaakt, de interne energie huishouding geoptimaliseerd door gebruik te maken van warmtepompen voor verwarming en koeling, daglichtregelingen en aanwezigheidsindicaties.

Ook is een start gemaakt met elektrisch rijden. De eerste elektro auto’s met laadpalen zijn operationeel. Er liggen plannen voor meer elektrisch aangedreven bedrijfswagens.

Kremer in de markt

De business van de Kremer Groep richt zich op duurzaamheid. Diverse projecten op het gebied van zonne-energie, energiemanagement, energiezuinige verlichting, elektrisch rijden en energie scans zijn uitgevoerd en genieten landelijke bekendheid. Er wordt voortdurend gewerkt aan verbreding van onze dienstverlening op dit gebied.

Gespecialiseerde kennis van processen bij onze opdrachtgevers wordt aangewend om maximaalrendement te behalen met minimale milieubelasting, zoals energiebesparing en reductie van geluid- en geuremissies.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Kremer kent haar maatschappelijke betrokkenheid, welke tot uiting komt in het ondersteunen van diverse lokale en regionale maatschappelijke initiatieven.

En natuurlijk onze medewerkers, Kremer biedt haar medewerkers een goede en in alle opzichten veilige werkomgeving met voldoende carrièrekansen en schept mogelijkheden voor verdere ontplooiing.

Onze Kremer Training Academy, met ervaren en enthousiaste studiebegeleiders, wordt niet alleen door de deelnemers maar ook door externe audit organisaties hoog gewaardeerd. Er wordt nauw samengewerkt met regionale en landelijke opleidingsinstituten.

Kremer ontvangt Europese subsidie

Onlangs heeft Kremer BV, via agentschap SZW, de beschikking gekregen in het kader van de Europese Sociale Fonds subsidie. Deze toekenning is gebaseerd op ons ingediende projectplan: “Het bouwen aan een slimme onderneming”.

Dit ambitieuze projectplan heeft als doel een efficiëntere werkmethode te ontwikkelen waarbij onze opdrachtgevers, samenwerkende bedrijven en eigen medewerkers centraal staan. Bij het ontwikkelen van deze nieuwe werkmethoden wordt gebruik gemaakt van bestaande verbetermodellen, zoals lean manufacturing, aanpakken van de 7 verspillingen en value stream mapping.

Naast het verbeteren van de doorlooptijden, verminderen van de voorraad en vermindering transport wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de verbetering van arbeidsomstandigheden, multi inzetbaarheid en competenties van medewerkers. Vanzelfsprekend geïnitieerd vanuit ons MVO-beleid.

Het Europees Sociaal Fonds investeert in uw toekomst!

Wij zijn zeer content met deze beschikking en het geeft ons verbeteringstraject en MVO beleid een positieve impuls.

Kremer